دکتر علیرضا طرازی مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن پیشگامان کویر

 

حاج احمدعلی تقوی نایب رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن پیشگامان کویر

 

مهندس محمد امیدخدایی مدیریت پشتیبانی شرکت تعاونی مسکن پیشگامان کویر

 

سید مهدی عابدیه مسئول امور سهام  و امور اداری شرکت تعاونی مسکن پیشگامان

 

محمد رضا زحمتکش مسئول امور مالی شرکت تعاونی مسکن پیشگامان

 

محمد سعیدفرد حسابدار و مسئول بیمه تکمیلی درمان

 

محمد حسن پورمحمودیان مسئول تدارکات

 

عباس پیله ور تدارکات

 

محی الدین نیکفرد انباردار پروژه مرکز تجارت

 

 

جواد زرینی مسئول تأسیسات

 

محمدرضا کرامتی دفتر فنی مرکز تجارت